Gå till innehåll

Boutredning och arvskifte

När ett dödsbo förvaltas måste dödsbodelägarna vara överens om de åtgärder som vidtas. Ibland fungerar inte detta. Tingsrätten kan då utse en advokat att vara boutredningsman. Boutredningsmannen tar då över de flesta av dödsbodelägarnas gemensamma uppgifter.

Innan dödsboets egendom skiftas mellan arvtagarna (dödsbodelägarna) ska eventuella skulder m. m. betalas. Om den som har gått bort var gift eller sambo gör man i regel en bodelning innan arvskiftet.

Utöver det som står i det eventuella testementet kan arvtagarna, om de kommer överens, dela tillgångarna som de vill. Arvskiftet som sedan upprättas är ett avtal som arvtagarna undertecknar gemensamt.

Det står en arvtagare fritt att anlita advokat som kan företräda honom eller henne vid ett arvskifte.

En annan möjlighet om arvtagarna inte kommer överens är att man ansöker hos tingsrätten om att den ska ska utse en viss advokat eller annan jurist till boutredningsman.

Det går att föreslå vilken advokat eller jurist man önskar.

Boutredningsmannen som tingsrätten utser är opartisk och har i första hand som uppdrag att få arvtagarna att enas frivilligt om bästa möjliga lösning. Men om det inte är möjligt har boutredningsmannen fått befogenhet av tingsrätten att ta beslutet åt arvtagarna och skifta arvet åt dem.