Gå till innehåll

Bodelning

Att bodela innebär att delar upp två parters egendom. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon går bort.

Vid bodelning av makars eller sambors egendom genom bodelning är det inte alltid som makarna kommer överens. Då kan det vara en fördel om makarna anlitar varsin advokat med erfarenhet av bodelningar som kan föra deras talan.

Om bara ena maken anlitar advokat för att få hjälp med bodelningen är det den maken som betalar arvodet till advokaten. Den kostnaden går aldrig att försöka ålägga den andra maken en del av.

Ett annat alternativ än att bara ena maken anlitar advokat eller att båda makarna gör det är att en make eller båda makarna gemensamt ansöker hos tingsrätten om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren är ofta en advokat.

Advokaten som utses till bodelingsförrättare ska inte ta någondera makes parti utan göra en objektiv bedömning av bästa möjliga lösning (i praktiken det som ter sig mest rättvist för båda makarna).

I första hand kommer advokaten som utsetts till bodelningsförrättare att försöka förmå parterna att komma överens om en sådan lösning. Men om parterna ändå inte kan enas så har bodelningsförrättaren fått befogenhet av tingsrätten att ta ett beslut som båda parterna måste följa.

I ett sådant läge har bodelningsförrättaren således makt att gå ”över huvudet” på parterna och bestämma åt dem. Därefter har advokaten rätt att ta betalt för sitt uppdrag av makarna (som får dela lika på den kostnaden).

Båda alternativen – att anlita advokat privat eller att gå via tingsrätten – för att få hjälp med en bodelning har således sina för- och nackdelar. En bodelningsförrättare utsedd via tingsrätten har mer makt än en privat anlitad motsvarighet, men å andra sidan hör det till det uppdraget att vara opartisk och se till att få bodelningen löst förhållandevis snabbt. Den som vill ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten kan föreslå en advokat eller annan jurist som man anser vara lämplig för uppdraget.

Advokatbyråns anställda har tillsammans nära 50 års erfarenhet av uppdrag gällande bodelning. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.