Umgänge

Barnets rätt till umgänge med sina föräldrar står i centrum för lagstiftningen. Inte tvärtom. När en domstol ska avgöra frågor om hur mycket ett barn ska träffa en förälder efter att föräldrarna har separerat utgår domstolen därför från barnets intresse, inte från föräldrarnas.

Umgängesfrågan aktualiseras i normalfallet när en förälder har (eller får) ensam vårdnad och domstolen (om frågan ska avgöras där) ska avgöra hur mycket barnet mår bra av att träffa föräldern som inte är vårdnadshavare eller boendeförälder. De viktigaste orden här är ”mår bra av”, för det är barnet som står i centrum för den bedömningen. Inte föräldern som inte är vårdnadshavare eller boendeförälder.

Domstolen kan mycket väl komma att anse att ett barn inte ska ha något umgänge alls med den andra föräldern. Här kan det understrykas att fördomar i domstolsväsendet tyvärr spelar in i bedömningarna. När det gäller kategorin ”barn till utpekade eller dömda manliga förövare med ett icke-nordiskt namn” är det fyra gånger vanligare att de inte alls får något umgänge med pappan (doktorsavhandling av Linnéa Bruno, sid. 42).

Sedan finns det givetvis många fall där det verkligen har förekommit våld, droger och annat som barnet inte ska behöva ”tåla”. I de lägena kan barnets bästa vara att inte alls behöva träffa den förälder (typiskt sett pappan, även om det förstås händer att det är mamman som har varit våldsam och missbrukat) som har betett sig illa. Vad föräldern som inte får träffa sitt barn vill eller känner i ett sådant läge är helt oviktigt för hur domstolen (och lagen) ser på den saken.

Desto fler fall som vi på advokatbyrån kommer i kontakt med när det gäller umgänge handlar dock om att den förälder som inte är boendeförälder kontaktar oss för att få hjälp att få igång ett umgänge. Det förekommer ofta att umgänget med barnet av en eller annan orsak har runnit ut i sanden, inte blivit av osv. Finns det ingen bra anledning till detta - såsom att barnet skulle fara illa av att träffa föräldern - så kan det finnas anledning att kontakta advokat för att få igång umgänget igen.

Barn har enligt barnkonventionen (som gäller som lag i Sverige) en rätt till sina föräldrar, och ett intresse av att ha en relation med dem. Så länge barnet inte på något sätt lider skada av att träffa den andra föräldern så kan man utgå från att tingsrätten kommer att bifalla en ansökan om umgänge. Kan föräldrarna av någon anledning (någon mindre allvarlig anledning, såsom att man är osams i största allmänhet) inte enas om ett stabilt umgängesschema så är det något som är ganska lätt att få igång. Det absolut bästa i ett sådant läge - om det inte går att lösa med den andra föräldern på grund av att kommunikationen inte fungerar bra - är att kontakta advokat och få hjälp med saken.

På advokatbyrån har vi lång och gedigen erfarenhet av uppdrag gällande umgängesrätt. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.