Vårdnadstvister

Principen om barnets bästa är avgörande när det gäller vem eller vilka som ska utöva vårdnaden om barnet. Om ett barns föräldrar inte kan komma överens om sådant som hälsofrågor (hur man ska sköta ett barns allergier), skolfrågor (kontakten med lärare, val av skola och så vidare) eller resor (till exempel om ett barn ska få göra en resa utomlands) kan det vara en fördel om vårdnaden bara utövas av den ena föräldern.

Vilken förälder ska i så fall själv utöva vårdnaden? Den som är bäst lämpad att göra det. Om en konflikt råder mellan föräldrarna kan det dock göra att en domstol måste ”välja” mellan två föräldrar – som i princip kan vara lika lämpliga att utöva vårdnaden. Det avgörande är om det finns ett samarbete. Finns det inte ett fungerande samarbete är det barnets intresse och rättigheter som går först, och då kan tingsrätten (delvis) lösa konflikten genom att tilldela ena föräldern fullt vårdnadsansvar.

Ska det behövas advokater för detta? Årligen avgörs tusentals vårdnadstvister i domstol, och det är i praktiken nästintill omöjligt för föräldrarna att klara sig utan juridiskt ombud när det har gått så långt som till domstol.

Vilket ansvar har advokaterna? Ett mycket stort ansvar. En särskilt viktig del av det ansvaret är att advokaterna som företräder föräldrarna (arvodet bekostas normalt av hemförsäkringen) inte spär på konflikten. För en konflikt råder alltid, det kan man vara helt säker på. Advokaternas agerande kan dock göra mycket för att få parterna att sansa sig och se klarare på sin situation. Kanske är konflikten inte så farlig, och det finns förutsättningar för att göra upp och gå vidare med fortsatt gemensam vårdnad, med ny kunskap och nya verktyg för att få det att fungera?

Forskning (den klassiska studien Surviving the Breakup) visar att det ofta kan vara obearbetade känslor föräldrarna emellan (som svartsjuka eller ilska eller sorg från den ena parten över uppbrottet) som eldar på en vårdnadstvist. Ur ett psykologiskt perspektiv kan en vårdnadstvist faktiskt ha ungefär samma verkan som antidepressiv medicin: att fokusera på en stor domstolskonflikt kan ha en sorts terapeutisk funktion och därmed glömma sina egna problem för en stund.

Advokaternas juridiska spetskompetens bör således – förhoppningsvis – hänga ihop med en humanistisk spetskompetens. Förmågan att medla och ta ned konflikten på en rimlig nivå är ofta väldigt viktig. Om ett juridiskt ombud saknar den förmågan finns tyvärr en risk att en vårdnadstvist blir mycket, mycket värre än vad den skulle behöva vara.

I andra fall däremot är fortsatt gemensam vårdnad helt utesluten. Typiska exempel på detta är en alltför infekterad föräldrakonflikt (där det helt saknas respekt) eller när våld eller droger finns med i bilden. Då är det givetvis så att barnets bästa är att få komma bort ifrån sådant destruktivt beteende. Även i de fallen – fallen där ensam vårdnad är det som behövs – krävs att advokaten nyktert och tydligt kan tydliggöra för domstolen vad som är vad och vad som behövs för att barnet ska få bästa möjliga omvårdnad.

På advokatbyrån har vi lång och gedigen erfarenhet av uppdrag gällande vårdnad av barn. Välkommen att ta kontakt med oss för kostnadsfri inledande rådgivning.