Gå till innehåll

Så bevisar advokaten orsakssambandet i ett ärende om trafikskada

Det vanliga är att personskaderegleringen gentemot försäkringsbolaget sker utan några större konflikter. Man kanske blir oense om en och annan mindre post, men den skadade blir ofta nöjd med helheten.

De flesta personskadeärenden slutar därför utan process i domstol, eftersom kontakten med försäkringsbolagen i sådana ärenden för det mesta går bra. Men det är alltid viktigt att bevaka sin egen rätt, gärna med ett kunnigt juridiskt ombud vid sin sida. Ofta har du som har råkat ut för en trafikskada möjligheten att anlita advokat utan kostnad. Försäkringsbolaget står ofta den kostnaden.

Förlorad arbetsinkomst är ofta den viktigaste posten att reglera i ett personskadeärende. När det gäller inkomstförlust bör den skadade stå på sig, helt enkelt eftersom det i regel rör sig om betydande belopp. Det är nästan alltid värt att ta risken att processa om advokaten tror på målet.

I den mindre grupp av ärenden som går till domstol rör det sig om ärenden där både klient och advokat anser att försäkringsbolaget inte har gett klienten den ersättning som borde ha utgått i anledning av trafikskadan. Går ärendet till domstol handlar det ofta om avsevärda belopp för den enskilde.

När advokaten medverkar till att starta en tvist i ett personskadeärende är det således alltid så att även advokaten själv har uppfattningen att klienten fått mindre än vad klienten har rätt till, och att det går att bevisa att klienten har rätt. Om advokaten inte tror att det går att bevisa ska det förstås inte inledas någon process. Det går inte påbörja en tvist om man som advokat inte själv tror att målet kommer att sluta bra för klienten.

Om advokaten är optimistisk är det sannolikt en optimism som går att lita på eftersom den är grundad på kunskap och erfarenhet av att processa i domstol. Är advokaten negativ eller tveksam bör klienten ge upp eller kanske rådfråga ytterligare en advokat.

När ett personskadeärende hamnar i domstol handlar det ofta om orsakssamband (kausualitet). Helt enkelt att klienten har en skada, men att försäkringsbolaget (via en eller flera av sina förtroendeläkare) inte anser att det är styrkt att skadan beror på trafikolyckan.

Försäkringsbolagets läkare kan exempelvis vara av den uppfattningen att en viss typ av fysiska eller psykiska besvär fanns före olyckan. Eller att de har uppstått efteråt av någon annan anledning. Med andra ord, att trafikolyckan inte har med saken att göra.

Försäkringsbolag kan ibland hävda att det inte finns ett orsakssamband eftersom den skadade inte sökte sjukhusvård direkt efter olyckan. Men det är det inte alla som gör. Nacksmärta t. ex. kan komma i efterhand, efter en längre tid.

I en domstolsförhandling, där det oftast blir aktuellt med en kompromiss, kan det handla om att komma överens om vilken invaliditetsgrad som ska fastställas. Fördelen med att förlikas är att man då kan vara säker på målets utgång. För det är svårt att veta hur en domstol bedömer invaliditetsgraden. Advokaten är även här ett stöd för klienten för att bedöma vad som är ett mindre bra bud och vad som är ett bra bud.